<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <div class="dso-login">
        <a href="" class="btn btn-link"><svg class="di di-user">
            <use href="../../dso-icons.svg#user" />
          </svg><span>Inloggen</span></a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <nav class="dso-navbar">
    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle">
        <svg class="di di-bars">
          <use href="../../dso-icons.svg#bars" />
        </svg> <span class="sr-only">Ga naar menu</span>
      </button>
    </div>
    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li>
        <a href="#">
          Home
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Vergunningcheck
        </a>
      </li>
      <li class="dso-active">
        <a href="#">
          Aanvragen
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Regels op de kaart
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Mijn Omgevingsloket
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
  <ol class="breadcrumb">
    <li>
      <a href="#">Home</a>
    </li>
    <li>
      <a href="#">Aanvragen</a>
    </li>
    <li>
      <a href="#">Mijn project</a>
    </li>
    <li class="active">Aanvraag voorbereiden</li>
  </ol>
</header>
<main>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <h1>Aanvragen</h1>
      <h2 class="dso-steps-indicator">
        3. Activiteiten

        <span class="dso-step">
          Stap 3/6
        </span>
      </h2>

    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <div class="dso-accordion">
        <div class="dso-accordion-section">
          <div class="dso-section-handle">
            <a href="#">Woning</a>
          </div>
        </div>
        <div class="dso-accordion-section">
          <div class="dso-section-handle">
            <a href="#">Bouwwerkzaamheden</a>
          </div>
        </div>
        <div class="dso-accordion-section dso-open">
          <div class="dso-section-handle">
            <a href="#">Plaats van het bouwwerk</a>
          </div>
          <div class="dso-section-body">
            <form>
              <fieldset class="dso-form-fields">
                <legend class="sr-only">Aanvraagformulier</legend>
                <fieldset>
                  <legend>Plaats van het bouwwerk</legend>
                  <div class="form-group dso-input dso-input-text">
                    <div class="dso-label-container">
                      <label for="omgevingsvergunningPostcode" class="control-label">
                        Postcode
                      </label>
                    </div>
                    <div class="dso-field-container">
                      <input type="text" id="omgevingsvergunningPostcode" class="form-control" size="8" />
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group dso-input dso-input-text">
                    <div class="dso-label-container">
                      <label for="omgevingsvergunningHuisnummer" class="control-label">
                        Huisnummer
                      </label>
                    </div>
                    <div class="dso-field-container">
                      <input type="text" id="omgevingsvergunningHuisnummer" class="form-control" size="8" />
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group dso-input dso-input-text">
                    <div class="dso-label-container">
                      <label for="omgevingsvergunningToevoeging" class="control-label">
                        Huisnummer toevoeging
                      </label>
                    </div>
                    <div class="dso-field-container">
                      <input type="text" id="omgevingsvergunningToevoeging" class="form-control" size="8" />
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group dso-input dso-input-text">
                    <div class="dso-label-container">
                      <label for="omgevingsvergunningStraatnaam" class="control-label">
                        Straatnaam
                      </label>
                    </div>
                    <div class="dso-field-container">
                      <input type="text" id="omgevingsvergunningStraatnaam" class="form-control" />
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group dso-input dso-input-text">
                    <div class="dso-label-container">
                      <label for="omgevingsvergunningWoonplaats" class="control-label">
                        Woonplaats
                      </label>
                    </div>
                    <div class="dso-field-container">
                      <input type="text" id="omgevingsvergunningWoonplaats" class="form-control" />
                    </div>
                  </div>
                </fieldset>
              </fieldset>
              <div class="dso-form-buttons">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">
                  <span>Volgende stap</span>
                </button>
              </div>
            </form>

          </div>
        </div>
        <div class="dso-accordion-section">
          <div class="dso-section-handle">
            <a href="#">Afmetingen van het bouwwerk</a>
          </div>
        </div>
        <div class="dso-accordion-section">
          <div class="dso-section-handle">
            <a href="#">Extra werkzaamheden</a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-3 col-md-push-3 col-md-offset-6">
      <button type="button" class="btn btn-primary pull-right">
        <span>Volgende stap</span>
      </button>
    </div>
    <div class="col-md-3 col-md-pull-9">
      <button type="button" class="btn btn-default">
        <span>Vorige stap</span>
      </button>
    </div>
  </div>
</main>
<footer>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Service</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Contact</a></li>
        <li><a href="#">Sitemap</a></li>
        <li><a href="#">Help</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Over deze site</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Copyright</a></li>
        <li><a href="#">Privacy</a></li>
        <li><a href="#">Cookies</a></li>
        <li><a href="#">Toegankelijkheid</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Volg ons ook op</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Twitter</a></li>
        <li><a href="#">LinkedIn</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</footer>
{{> '@header' }}
<main>
 <div class="row">
  <div class="col-md-12">
   <h1>Aanvragen</h1>
   {{render '@steps'}}
  </div>
 </div>
 <div class="row">
  <div class="col-md-12">
   {{#accordion}}
    {{#each sections }}
     {{#accordionSection title }}
      {{> '@form' }}
     {{/accordionSection}}
    {{/each}}
   {{/accordion}}
  </div>   
 </div>
 <div class="row">
  <div class="col-md-3 col-md-push-3 col-md-offset-6">
   {{> '@button' label='Volgende stap' type='button' modifier='primary pull-right'}}
  </div>
  <div class="col-md-3 col-md-pull-9">
   {{> '@button' label='Vorige stap' type='button' modifier='default'}}
  </div>
 </div>
</main>
{{render '@footer' }}
menu:
 modifier: main
 items:
  - label: Home
  - label: Vergunningcheck
  - label: Aanvragen
   active: true
  - label: Regels op de kaart
  - label: Mijn Omgevingsloket
breadcrumbs:
 crumbs:
  - label: Home
   url: '#'
  - label: Aanvragen
   url: '#'
  - label: Mijn project
   url: '#'
  - label: Aanvraag voorbereiden
   url: '#'
sections:
 - title: Woning
  id: panel1
 - title: Bouwwerkzaamheden
  id: panel2
 - title: Plaats van het bouwwerk
  id: panel3
  open: true
  formLegend: Aanvraagformulier
  fieldsets:
   - legend: Plaats van het bouwwerk
    groups:
     - id: omgevingsvergunningPostcode
      inputType: input
      type: text
      label: Postcode
      size: 8
     - id: omgevingsvergunningHuisnummer
      inputType: input
      type: text
      label: Huisnummer
      size: 8
     - id: omgevingsvergunningToevoeging
      inputType: input
      type: text
      label: Huisnummer toevoeging
      size: 8
     - id: omgevingsvergunningStraatnaam
      inputType: input
      type: text
      label: Straatnaam
     - id: omgevingsvergunningWoonplaats
      inputType: input
      type: text
      label: Woonplaats
  submitButton:
   type: submit
   modifier: primary
   label: Volgende stap
 - title: Afmetingen van het bouwwerk
  id: panel4
 - title: Extra werkzaamheden
  id: panel5

There are no notes for this item.