Header

Toevoeging van de class class .dso-open op de .dso-navbar opent het mobiele navigatiemenu. Dit dient scriptend te gebeuren.

<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <div class="dso-login">
        <a href="" class="btn btn-link"><svg class="di di-user">
            <use href="../../dso-icons.svg#user" />
          </svg><span>Inloggen</span></a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <nav class="dso-navbar">

    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle btn btn-default">
        <svg class="di di-bars">
          <use href="../../dso-icons.svg#bars" />
        </svg>
        <span class="sr-only">Ga naar menu</span>
      </button>
    </div>

    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li>
        <a href="#">
          Home
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Vergunningcheck
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Aanvragen
        </a>
      </li>
      <li class="dso-active">
        <a href="#">
          Regels op de kaart
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Mijn Omgevingsloket
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
  <nav aria-label="U bevindt zich hier:">
    <ol class="breadcrumb" itemscope itemtype="//schema.org/BreadcrumbList">
      <li itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="//schema.org/ListItem">
        <a itemprop="item" href="#">
          <span itemprop="name">Home</span>
        </a>
        <meta itemprop="position" content="1" />
      </li>
      <li class="active" aria-current="page" itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="//schema.org/ListItem">
        <span itemprop="name">Checken</span>
        <meta itemprop="position" content="2" />
      </li>
    </ol>
  </nav>
</header>
<header>
 <div class="dso-logo-bar">
  {% render '@logo' %}
  <div class="dso-tools-bar">
   <div class="dso-login">
    {% render '@anchor', {label:'Inloggen', modifier:'btn btn-link', icon:'user'} -%}
   </div>
  </div>
 </div>
 {% render '@navigations', menu -%}
 {% render '@breadcrumbs', breadcrumbs -%}
</header>
menu:
 modifier: main
 items:
  - label: Home
  - label: Vergunningcheck
  - label: Aanvragen
  - label: Regels op de kaart
   active: true
  - label: Mijn Omgevingsloket
 collapsed: false
breadcrumbs:
 crumbs:
  - label: Home
   url: '#'
  - label: Checken
   url: '#'