Header

<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <form class="dso-search">
        <div class="dso-searchbar dso-animate dso-open">
          <input type="text" id="searchbar" class="form-control" placeholder="Zoeken" />
          <span class="dso-searchbar-icon" aria-hidden="true"></span>
          <label for="searchbar">Zoeken</label>
          <button type="button">Open zoeken</button>
        </div>
        <button type="submit">Zoeken</button>
      </form>

      <div class="dso-login">
        <a href="">
          <span class="login-icon" aria-hidden="true"></span>
          Inloggen
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>

  <nav class="dso-navbar">
    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle">
        <span class="fas fa-bars" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Ga naar menu</span>
      </button>
    </div>
    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li class="dso-active">
        <a href="#">
          Home
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Actueel
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Kalender
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Zelf aan de slag
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Documenten
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Over ons
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Wetgeving
        </a>
      </li>
    </ul>

  </nav>

  <ol class="breadcrumb">
    <li>
      <a href="#">Home</a>
    </li>
    <li class="active">Checken</li>
  </ol>
</header>
<header>
 <div class="dso-logo-bar">
  {{> '@logo' }}
  <div class="dso-tools-bar">
   {{render '@searchbar' searchbarContext merge=true }}
   <div class="dso-login">
    {{> '@anchor' label="Inloggen" icon="login-icon" }}
   </div>
  </div>
 </div>

 {{render '@menu' menu merge=true }}

 {{> '@breadcrumbs' breadcrumbs }}
</header>
searchbarContext:
 open: true
menu:
 menuItems:
  - label: Home
  - label: Actueel
  - label: Raadplegen
  - label: Checken
   active: true
  - label: Aanvragen
breadcrumbs:
 crumbs:
  - label: Home
   url: '#'
  - label: Checken
   url: '#'

Toevoeging van de class class .dso-open op de .dso-navbar opent het mobiele navigatiemenu. Dit dient scriptend te gebeuren.