<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <form class="dso-search">
        <div class="dso-searchbar dso-animate dso-open">
          <input type="text" id="searchbar" class="form-control" placeholder="Zoeken" />
          <span class="dso-searchbar-icon" aria-hidden="true"></span>
          <label for="searchbar">Zoeken</label>
          <button type="button">Open zoeken</button>
        </div>
        <button type="submit">Zoeken</button>
      </form>

      <div class="dso-login">
        <a href="">
          <span class="login-icon" aria-hidden="true"></span>
          Inloggen
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>

  <nav class="dso-navbar">
    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle">
        <span class="fas fa-bars" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Ga naar menu</span>
      </button>
    </div>
    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li class="dso-active">
        <a href="#">
          Home
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Actueel
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Kalender
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Zelf aan de slag
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Documenten
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Over ons
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Wetgeving
        </a>
      </li>
    </ul>

  </nav>

  <ol class="breadcrumb">
    <li>
      <a href="#">Home</a>
    </li>
    <li class="active">Checken</li>
  </ol>
</header>

<main>
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12">
      <h1>Project | Aanbouw Kerkstraat 1</h1>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-9">
      <div class="dso-accordion">
        <div class="dso-accordion-section dso-success">
          <div class="dso-section-handle">
            <a href="#">Woning</a>
          </div>
        </div>
        <div class="dso-accordion-section dso-success">
          <div class="dso-section-handle">
            <a href="#">Bouwwerkzaamheden</a>
          </div>
        </div>
        <div class="dso-accordion-section dso-warning dso-open">
          <div class="dso-section-handle">
            <a href="#">Plaats van het bouwwerk</a>
          </div>
          <div class="dso-section-body">
            <form>
              <fieldset class="dso-form-fields">
                <legend class="sr-only">Aanvraagformulier</legend>
                <fieldset>
                  <legend>Plaats van het bouwwerk</legend>
                  <div class="form-group dso-input dso-input-text">
                    <div class="dso-label-container">
                      <label for="omgevingsvergunningPostcode" class="control-label">
                        Postcode
                      </label>
                    </div>
                    <div class="dso-field-container">
                      <input type="text" id="omgevingsvergunningPostcode" class="form-control" size="8" />
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group dso-input dso-input-text">
                    <div class="dso-label-container">
                      <label for="omgevingsvergunningHuisnummer" class="control-label">
                        Huisnummer
                      </label>
                    </div>
                    <div class="dso-field-container">
                      <input type="text" id="omgevingsvergunningHuisnummer" class="form-control" size="8" />
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group dso-input dso-input-text">
                    <div class="dso-label-container">
                      <label for="omgevingsvergunningToevoeging" class="control-label">
                        Huisnummer toevoeging
                      </label>
                    </div>
                    <div class="dso-field-container">
                      <input type="text" id="omgevingsvergunningToevoeging" class="form-control" size="8" />
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group dso-input dso-input-text">
                    <div class="dso-label-container">
                      <label for="omgevingsvergunningStraatnaam" class="control-label">
                        Straatnaam
                      </label>
                    </div>
                    <div class="dso-field-container">
                      <input type="text" id="omgevingsvergunningStraatnaam" class="form-control" />
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-group dso-input dso-input-text">
                    <div class="dso-label-container">
                      <label for="omgevingsvergunningWoonplaats" class="control-label">
                        Woonplaats
                      </label>
                    </div>
                    <div class="dso-field-container">
                      <input type="text" id="omgevingsvergunningWoonplaats" class="form-control" />
                    </div>
                  </div>
                </fieldset>
              </fieldset>
              <div class="dso-form-buttons">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">
                  Volgende stap
                </button>
              </div>
            </form>

          </div>
        </div>
        <div class="dso-accordion-section">
          <div class="dso-section-handle">
            <a href="#">Afmetingen van het bouwwerk</a>
          </div>
        </div>
        <div class="dso-accordion-section">
          <div class="dso-section-handle">
            <a href="#">Extra werkzaamheden</a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-md-3">
      <div class="well progress-block" data-spy="affix" data-offset-top="245" data-offset-bottom="444">
        <h2>Aanvraag voorbereiden</h2>
        <p>Omgevingsvergunning</p>
        <ul class="list-unstyled">
          <li class="active">
            <span class="fas fa-angle-right" aria-hidden="true"></span>
            Omschrijving project <span class="fas fa-check" aria-hidden="true"></span>

          </li>
          <li class="active">
            <span class="fas fa-angle-right" aria-hidden="true"></span>
            Aanvrager <span class="fas fa-check" aria-hidden="true"></span>

          </li>
          <li>
            <span class="fas fa-angle-right" aria-hidden="true"></span>
            Locatie
          </li>
          <li>
            <span class="fas fa-angle-right" aria-hidden="true"></span>
            Werkzaamheden
          </li>
          <li>
            <span class="fas fa-angle-right" aria-hidden="true"></span>
            Bijlagen
          </li>
        </ul>

      </div>
    </div>
  </div>
</main>

<footer>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Service</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Contact</a></li>
        <li><a href="#">Sitemap</a></li>
        <li><a href="#">Help</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Over deze site</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Copyright</a></li>
        <li><a href="#">Privacy</a></li>
        <li><a href="#">Cookies</a></li>
        <li><a href="#">Toegankelijkheid</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Volg ons ook op</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Twitter</a></li>
        <li><a href="#">LinkedIn</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</footer>
{{render '@header' }}

<main>
 <div class="row">
  <div class="col-xs-12">
   <h1>Project | Aanbouw Kerkstraat 1</h1>
  </div>
 </div>
 <div class="row">
  <div class="col-md-9">
   {{#accordion}}
    {{#each sections }}
     {{#accordionSection title }}
      {{> '@form' }}
     {{/accordionSection}}
    {{/each}}
   {{/accordion}}
  </div>

  <div class="col-md-3">
   {{#progressBlock }}
    <h2>Aanvraag voorbereiden</h2>
    <p>Omgevingsvergunning</p>
    <ul class="list-unstyled">
     <li class="active">
      {{> '@icon' icon="fas fa-angle-right"}} Omschrijving project {{> '@icon' icon="fas fa-check"}}
     </li>
     <li class="active">
      {{> '@icon' icon="fas fa-angle-right"}} Aanvrager {{> '@icon' icon="fas fa-check"}}
     </li>
     <li>
      {{> '@icon' icon="fas fa-angle-right"}} Locatie
     </li>
     <li>
      {{> '@icon' icon="fas fa-angle-right"}} Werkzaamheden
     </li>
     <li>
      {{> '@icon' icon="fas fa-angle-right"}} Bijlagen
     </li>
    </ul>
   {{/progressBlock}}
  </div>
 </div>
</main>

{{render '@footer' }}
breadcrumbs:
 crumbs:
  - label: Home
   url: '#'
  - label: Aanvragen
   url: '#'
  - label: Mijn project
   url: '#'
  - label: Aanvraag voorbereiden
   url: '#'
sections:
 - title: Woning
  id: panel1
  state: success
 - title: Bouwwerkzaamheden
  id: panel2
  state: success
 - title: Plaats van het bouwwerk
  id: panel3
  state: warning
  open: true
  formLegend: Aanvraagformulier
  fieldsets:
   - legend: Plaats van het bouwwerk
    groups:
     - id: omgevingsvergunningPostcode
      inputType: input
      type: text
      label: Postcode
      size: 8
     - id: omgevingsvergunningHuisnummer
      inputType: input
      type: text
      label: Huisnummer
      size: 8
     - id: omgevingsvergunningToevoeging
      inputType: input
      type: text
      label: Huisnummer toevoeging
      size: 8
     - id: omgevingsvergunningStraatnaam
      inputType: input
      type: text
      label: Straatnaam
     - id: omgevingsvergunningWoonplaats
      inputType: input
      type: text
      label: Woonplaats
  submitButton:
   type: submit
   modifier: primary
   label: Volgende stap
 - title: Afmetingen van het bouwwerk
  id: panel4
 - title: Extra werkzaamheden
  id: panel5

De aside met de checklist schuift mee met het formulier, tot hij een punt bereikt waar hij niet verder MAG scrollen. We gebruiken hiervoor Bootstrap Affix, en deze heeft twee values - data-offset-top en data-offset-bottom - die bepalen waar het kantelpunt zit. Let op de uitlijning die te zien is in onderstaande instructie afbeelding.

Zie ook

 • Bootstrap Affix
 • Positioneren van de affix, links in het menu onder het kopje “Documentation”