Samenwerken

There are no notes for this item.

<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <div class="dso-login">
        <a href="" class="btn btn-link">
          <dso-icon icon="user"></dso-icon><span>Inloggen</span>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <nav class="dso-navbar">

    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle btn btn-default">
        <dso-icon icon="bars"></dso-icon>
        <span class="sr-only">Ga naar menu</span>
      </button>
    </div>

    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li class="dso-active">
        <a href="#">
          Samenwerkingen
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Acties overzicht
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Notificatie overzicht
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
  <nav aria-label="U bevindt zich hier:">
    <ol class="breadcrumb" itemscope itemtype="//schema.org/BreadcrumbList">
    </ol>
  </nav>
</header>
<main>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <h1>Samenwerken aan behandelen</h1>
      <h2 class="dso-steps-indicator">
        Overzicht samenwerkingen

        <span class="dso-step">

        </span>
      </h2>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <button type="button" class="btn btn-link">
        <dso-icon icon="plus"></dso-icon><span>samenwerking toevoegen</span>
      </button>

    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <table class="table">
        <caption class="sr-only">Table met alle samenwerkingen</caption>
        <thead>
          <tr>
            <th scope="col">Naam samenwerking</th>
            <th scope="col">Status</th>
            <th scope="col">Initiator</th>
            <th scope="col">Verzoeknummer</th>
            <th scope="col">Vertrouwelijkheid</th>
            <th></th>
            <th></th>
            <th></th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td><a href="#fabien"><b>Aanleg rondweg Leiden</b></a></td>
            <td>Open</td>
            <td>Gemeente Den Haag</td>
            <td>123456789123</td>
            <td>Geheim</td>
            <td><a href="#" title="Gebruikers" class="btn btn-link"><span class="sr-only">Gebruikers</span>
                <dso-icon icon="users"></dso-icon>
              </a>
            </td>
            <td><a href="#" title="Gegevens wijzigen" class="btn btn-link"><span class="sr-only">Gegevens wijzigen</span>
                <dso-icon icon="pencil"></dso-icon>
              </a>
            </td>
            <td><button type="button" class="btn btn-link pull-right">
                <dso-icon icon="angle-right"></dso-icon><span>Openen</span>
              </button>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</main>
<footer>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Service</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Contact</a></li>
        <li><a href="#">Sitemap</a></li>
        <li><a href="#">Help</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Over deze site</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Copyright</a></li>
        <li><a href="#">Privacy</a></li>
        <li><a href="#">Cookies</a></li>
        <li><a href="#">Toegankelijkheid</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Volg ons ook op</h2>
      <ul>
        <li><a href="#">Twitter</a></li>
        <li><a href="#">LinkedIn</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</footer>
{% render '@header', {menu: menu, breadcrumbs: []} -%}
<main>
 <div class="row">
  <div class="col-md-12">
   <h1>Samenwerken aan behandelen</h1>
   {% render '@form-steps', {title: title} -%}
  </div>
 </div>
 <div class="row">
  <div class="col-md-12">
   {% render '@button', {label:'samenwerking toevoegen', type:'button', modifier:'link', icon:'plus'} %}
  </div>
 </div>
 <div class="row">
  <div class="col-md-12">
   <table class="table">
    <caption class="sr-only">Table met alle samenwerkingen</caption>
    <thead>
     <tr>
      <th scope="col">Naam samenwerking</th>
      <th scope="col">Status</th>
      <th scope="col">Initiator</th>
      <th scope="col">Verzoeknummer</th>
      <th scope="col">Vertrouwelijkheid</th>
      <th></th>
      <th></th>
      <th></th>
     </tr>
    </thead>
    <tbody>
     <tr>
      <td><a href="#fabien" ><b>Aanleg rondweg Leiden</b></a></td>
      <td>Open</td>
      <td>Gemeente Den Haag</td>
      <td>123456789123</td>
      <td>Geheim</td>
      <td>{% render '@anchor', {url:'#', modifier:'btn btn-link', label:'Gebruikers', icon:'users', iconOnly:true} %}</td>
      <td>{% render '@anchor', {url:'#', modifier:'btn btn-link', label:'Gegevens wijzigen', icon:'pencil', iconOnly:true} %}</td>
      <td>{% render '@button', {type:'button', modifier:'link pull-right', label:'Openen', icon:'angle-right'} %}</td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
  </div>
 </div>
</main>
{% render '@footer' %}
menu:
 modifier: main
 items:
  - label: Samenwerkingen
   active: true
  - label: Acties overzicht
  - label: Notificatie overzicht
title: Overzicht samenwerkingen
sections:
 - title: Woning
  id: panel1
 - title: Bouwwerkzaamheden
  id: panel2
 - title: Plaats van het bouwwerk
  id: panel3
  open: true
  fieldsets:
   - legend: Plaats van het bouwwerk
    groups:
     - id: omgevingsvergunningPostcode
      inputType: input
      type: text
      label: Postcode
      size: 8
     - id: omgevingsvergunningHuisnummer
      inputType: input
      type: text
      label: Huisnummer
      size: 8
     - id: omgevingsvergunningToevoeging
      inputType: input
      type: text
      label: Huisnummer toevoeging
      size: 8
     - id: omgevingsvergunningStraatnaam
      inputType: input
      type: text
      label: Straatnaam
     - id: omgevingsvergunningWoonplaats
      inputType: input
      type: text
      label: Woonplaats
  buttons:
   - type: submit
    modifier: primary
    label: Volgende stap
 - title: Afmetingen van het bouwwerk
  id: panel4
 - title: Extra werkzaamheden
  id: panel5